Smaczna pieczarka w środowisku naturalnym jest niezwykle trudna do znalezienia, a jeśli już – to na nawożonych obornikiem łąkach lub na stosach kompostowych. Ze względu na określone wymagania, pieczarkę w Polsce po prostu się produkuje. Doskonałą rozwiązaniem i miejscem do uprawy pieczarek, okazują się pieczarkarnie. Zapewnienie prawidłowej realizacji procesu uprawy tych niesamowitych grzybów to przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu: temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz zawartości dwutlenku węgla wewnątrz pieczarkarni, a także temperatury kompostu i zawartości w niej wody. Wymagania w stosunku do podanych parametrów nie są stałe, lecz zależne od etapu i fazy uprawy (produkcji). Realizując zadane wymogi technologiczne, możemy uzyskać nie tylko wysoki plon, ale również bardzo dobrą jakość pieczarek. Ich produkcja w Polsce jest dość popularna, co powoduje, że rynek wymusza właśnie odpowiednią jakość grzybów, ale też i niższe ceny. Zagwarantowanie konkurencyjności można osiągnąć przede wszystkim poprzez obniżenie zużycia energii niezbędnej do zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji stanowiących podstawowe wyposażenie pieczarkarni. Aby to uzyskać, niezbędna jest optymalizacja sterowania mikroklimatem i w rezultacie zastosowanie takiego algorytmu, który jest wynikiem maksymalnej dokładności regulacji oraz jak najmniejszego zużycia energii.

Produkcja pieczarki w Polsce
Sterowanie mikroklimatem w pieczarkarni odbywa się za pomocą specjalistycznych sterowników. Produkcja pieczarki w Polsce, jak również system sterowania ich efektywną uprawą w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, co wpływa na coraz nowsze i korzystniejsze rozwiązania techniczne, które mają na celu podnoszenie wydajności uprawy oraz zmniejszenie kosztów. Dobór odpowiednich sterowników oraz ich montaż ma niebagatelny wpływ na wyniki produkcji pieczarki w Polsce. Funkcjonalne sterowanie zapewnia prowadzenie procesu uprawy według zadanych parametrów w każdej z faz produkcji przy jednoczesnym automatycznym lub nadzorowanym przechodzeniem do następnej fazy.

Podstawowe funkcje sterownika:

 • Pomiar temperatury i wilgotności w hali za pomocą dwóch czujników w obudowie z wymuszonym przepływem powietrza. Pomiar wilgotności odbywa się metodą „suchy – mokry”
 • Pomiar temperatury powietrza wlotowego do hali pozwala na uzyskanie mniejszych wahań parametrów powietrza w hali
 • Pomiar temperatury powietrza za nagrzewnicą wstępną w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
 • Pomiar temperatury podłoża w kilku punktach w celu realizacji regulacji temperatury podłoża
 • Pomiar stężenia CO2
 • Pomiar temperatury i wilgotności na zewnątrz
 • Regulacja temperatury przez zamykanie i otwieranie nagrzewnicy i chłodnicy. Wyjście z regulatora może być dostosowane do kilku rodzajów zaworów.
 • Moduł komunikacyjny -połączenie wszystkich sterowników do centralnego komputera

Sterowanie mikroklimatem w poszczególnych fazach:

 • Ustawianie zadanej wilgotności nie tylko w postaci wilgotności względnej ( np. 85.0%) ale również w postaci wilgotności bezwzględnej ( np. 11.0g/kg) lub w postaci deficytu wilgotności ( np. 2g/kg).
 •  Zawartość wody w g/kg (gramach wody na kilogram suchego powietrza) to metoda określenia wilgotności polegająca na ustaleniu bezwzględnej masy wilgoci przypadającej na określona masę suchego powietrza. Zawartość wody jest jednostką wilgotności bezwzględnej, która nie zależy od temperatury powietrza.
 •  Deficyt wody wyrażony w g/kg (gramach wody na kilogram suchego powietrza) to metoda określenia wilgotności polegająca na ustaleniu, ile masy wilgoci (wilgotności bezwzględnej) brakuje do pełnego nasycenia pary wodnej (to jest do wilgotności względnej równej 100%). Wartość deficytu wody w powietrzu zależy od temperatury.
 • Regulacja wilgotności przez sterownie urządzeniem nawilżającym. Rodzaj sygnału sterującego dostosowany do typu zaworu. Funkcja osuszania zrealizowana z wykorzystaniem chłodzenia poniżej punktu rosy
 • Sterownie klapą świeżego powietrza za pomocą sygnału analogowego.Sterowanie odbywa się na podstawie zadanego w danej fazie stężenia CO2 oraz  temperatury i wilgotności zewnętrznej Dzięki temu możliwe jest  takie sterowanie klapą świeżego powietrza które miarę możliwości  wykorzystywać powietrze zewnętrzne do chłodzenia i osuszania powietrza w hali uprawowej
 • Sterowanie (za pośrednictwem falownika) prędkością obrotową wentylatora cyrkulacyjnego za pomocą sygnału analogowego zgodnie z wartościami określonymi w danej fazie
 • Sterowanie nagrzewnicą wstępną na podstawie temperatury powietrza mierzonej za tą nagrzewnicą
 • Programowanie parametrów procesu w poszczególnych fazach m.in. czas trwania fazy, wartości początkowe i końcowe temperatury  , wilgotności ,stężenia Co2 , preferencje regulacji ( np. priorytet  temperatury podłoża) , warunków przejścia do następnej fazy  itp.
 • Możliwość włączenia funkcji ułatwiających przeprowadzenie działań specjalnych ( dezynfekcja, osuszanie po podlewaniu  itp.)
 • Sygnalizacja przekroczenia granic alarmowych za pomocą informacji w centralnym komputerze oraz wyjścia sterownika z możliwością podłączenia sygnalizatora lub modułu GSM
 • Pamięć nieulotna do przechowywania parametrów wprowadzonych przez użytkownika

Sterowanie w kompostowni

Sterowanie w kompostowni odbywa się z udziałem specjalistycznego sterownika przeznaczonego do regulacji temperatury i stężenia tlenu połączonego do wspólnego systemu wizualizacyjnego. Sterownik umożliwia stabilizację tlenową i temperaturową przy pomocy wentylatora napowietrzającego pryzmę oraz dopływem świeżego powietrza na podstawie informacji o zawartości tlenu oraz temperatury w powietrzu procesowym. Funkcjonalne sterowanie zapewnia prowadzenie procesu indywidualnie dla każdego z tunelu oddzielnie. Aby zapewnić optimum temperaturowe procesu system może zostać wyposażony w kilka punktów pomiarowych kompostu co pozwoli ocenić rozkładu temperatury wewnątrz warstw pryzmy.

Podstawowe funkcje sterownika

 • Pomiar temperatury i wilgotności powietrza wlotowego
 • Pomiar temperatury podłoża w kilku punkach
 • Pomiar stężenia tlenu
 • Zewnętrzna stacja pomiar temperatury i wilgotności
 • Regulacja wentylatorem płynna – falownikiem
 • Regulacja dopływem świeżego powietrza
 • Regulacja nawilżaniem dopływem rozpylonej wody
 • sygnalizacja przekroczenia granic alarmowych za pomocą informacji w centralnym komputerze oraz wyjścia sterownika z możliwością podłączenia sygnalizatora lub modułu GSM
 • pamięć nieulotna do przechowywania parametrów wprowadzonych przez użytkownika.